Пропустити до основного змісту
Версія: master

Список основних плагінів

назваописнеобов'язковий?
folke/lazy.nvimСучасний менеджер плагінів для Neovim
neovim/nvim-lspconfigКонфігурації швидкого запуску для клієнта Nvim LSP
tamago324/nlsp-settings.nvimПлагін для налаштування Neovim LSP за допомогою JSON або YAML файлів
jose-elias-alvarez/null-ls.nvimВикористовуйте Neovim як мовний сервер для впровадження діагностики LSP, дій з кодом та іншого через Lua
williamboman/mason-lspconfig.nvimРозширення до mason.nvim, яке полегшує використання lspconfig з mason.nvim
williamboman/mason.nvimЛегке встановлення та керування LSP-серверами, DAP-серверами, лінкерами та форматерами
folke/tokyonight.nvimЧиста, темна тема Neovim
lunarvim/lunar.nvimКольорова схема LunarVim
Tastyep/structlog.nvimСтруктуроване ведення логів для nvim за допомогою Lua
nvim-lua/popup.nvim[РОБОТА ТРИВАЄ] Реалізація Popup API з Vim у Neovim. Сподіваємося випустити по завершенню
nvim-lua/plenary.nvimplenary: завершений; цілковитий; абсолютний; беззастережний. Всі функції lua я не хочу писати двічі
nvim-telescope/telescope.nvimЗнаходьте, фільтруйте, переглядайте, вибирайте. Все на Lua, весь часнеобов'язковий
nvim-telescope/telescope-fzf-native.nvimFZF сортувальник для плагіна telescope, написаний на C
hrsh7th/nvim-cmpПлагін автодоповнення для neovim, написаний на Lua
rafamadriz/friendly-snippetsНабір попередньо налаштованих зразків для різних мовнеобов'язковий
L3MON4D3/LuaSnipРушій фрагментів для Neovim, написаний на Lua
hrsh7th/cmp-nvim-lspnvim-cmp для вбудованого LSP-клієнта neovim
saadparwaiz1/cmp_luasnipДжерело завершення luasnip для nvim-cmp
hrsh7th/cmp-buffernvim-cmp джерело для буферних слів
hrsh7th/cmp-pathnvim-cmp джерело для шляхів
folke/neodev.nvim💻 Налаштування init.lua та розробка плагінів з повною довідкою про підписи, документацією та завершенням для API nvim lua
windwp/nvim-autopairsАвтопари для neovim, написані на luaнеобов'язковий
nvim-treesitter/nvim-treesitterNvim Treesitter конфігурації та рівень абстракції
JoosepAlviste/nvim-ts-context-commentstringПлагін Neovim treesitter коментування поточного рядка
kyazdani42/nvim-tree.luaДерево файлового провідника для NeoVim, написане на Luaнеобов'язковий
tamago324/lir.nvimФайловий провідник Neovimнеобов'язковий
lewis6991/gitsigns.nvimІнтеграція з Git для буферівнеобов'язковий
folke/which-key.nvimВідображає спливаюче вікно з можливими поєднаннями клавіш для команди, яку ви почали вводитинеобов'язковий
numToStr/Comment.nvimРозумний та потужний плагін коментарів для neovim. Підтримує treesitter, dot repeat, left-right/up-down motions, hooks, and moreнеобов'язковий
ahmedkhalf/project.nvimЧудове рішення для управління проектами для neovimнеобов'язковий
nvim-tree/nvim-web-deviconsLua форк vim-web-devicons для neovimнеобов'язковий
nvim-lualine/lualine.nvimНадзвичайно швидкий і простий у налаштуванні плагін для рядка статусу neovim, написаний на чистому Luaнеобов'язковий
SmiteshP/nvim-navicwinbar/statusline плагін, який показує поточний контекст кодунеобов'язковий
akinsho/bufferline.nvimСтильна буферна лінія для Neovimнеобов'язковий
mfussenegger/nvim-dapКлієнстька імплементація DA для Neovim (>= 0.5)необов'язковий
rcarriga/nvim-dap-uiІнтерфейс для nvim-dap, який забезпечує хорошу конфігурацію з коробкинеобов'язковий
goolord/alpha-nvimLua-привітання на кшталт vim-startify / dashboard-nvimнеобов'язковий
akinsho/toggleterm.nvimПлагін NeoVim на Lua для легкого керування кількома вікнами терміналунеобов'язковий
b0o/schemastore.nvim🛍 JSON схеми для Neovim
RRethy/vim-illuminateВиділіть слово під курсором за допомогою LSP, Tree-sitter або регулярних відступівнеобов'язковий
lunarvim/onedarker.nvimНатхненна Onedark кольорова схема написана на Luaнеобов'язковий
lukas-reineke/indent-blankline.nvimДопоміжні лінії відступів Neovimнеобов'язковий